Hlavná stránka

Vitajte na stránke obce Hradište!

Výberové konanie

Terénna sociálna práca sa realizuje v rámci
Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (ITMS 27120130525)
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

          

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

Obecný úrad Hradište, Hradište č.112, 985 25 UHORSKÉ

vyhlasuje výberové konanie na

$1·         jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. marca 2015 o 14.00 hod. v  kancelárii Obecného úradu.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. marca 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

$1·         žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

$1·         životopis uchádzača,

$1·         doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,

$1·         iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

$1·         uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,

$1·         výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

$1·         súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP sú:

$11.       V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných IA ZaSI alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):

Ukončené základné vzdelanie pod podmienkou, že uchádzač je riadnym študentom odborného učilišťa, strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória.

$12.       V prípade ostaných uchádzačov:

Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.[1]

Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:

$11.      Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

$12.      Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).

$13.      Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).

$14.      Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).

$15.      Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je lokalita obce Hradište a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. apríl 2015.

Popis práce ATSP:

$1-          Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.

$1-          Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:

$1o       pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,

$1o       sprevádza  klienta do jednotlivých inštitúcií,

$1o       pripravuje stretnutia s rodinami klientov,

$1o       sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,

$1o       pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.[1] Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Kto je online
Aktuálne si tieto stránky prezerá: 2 hostí